Beiratkozás

A bölcsődei beiratkozás egész évben folyamatosan zajlik. Amennyiben szabad férőhellyel rendelkezünk a kisgyermek azonnali anyás beszoktatása megkezdődhet, vagy a szülő kérésének megfelelő időponttól igényelhető. Szabad férőhely hiányában intézményünk várólistát vezet. Ha férőhely szabadulna fel a nevelési év során a várólistára vétel sorrendjében tudjuk biztosítani a bölcsődei napközbeni ellátást. A várólistára való felvétel a családok részéről nem jelent kötelezettséget, mindinkább bölcsődénk részéről egy biztosítékot. A Magyar Bölcsődék Napján minden év április 21.-én Magyarország összes bölcsődei intézménye gondozás nélküli munkanappal ünnepel. Bölcsődénk ezen a napon Kukucskáló nyílt nappal várja az érdeklődő családokat. Betekintést biztosítunk egész intézményünk bejárására, játékokkal kedveskedünk a szülőknek és gyermekeiknek, ismerkedhetnek a kisgyermeknevelőikkel és dajkáinkkal, valamint kérdéseikkel bátran fordulhatnak a bölcsődevezetőhöz a délelőtt folyamán. Nyílt napunkat követően felhívó jelleggel kihirdetésre kerül még beiratkozási lehetőség. A felvételi értesítések minden év június hónapban, hónapig kerülnek kiküldésre.
A bölcsődei felvétel rendje
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását {gyermekvédelmi törvény 68. § (3) bekezdés a) pont}. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
• a területi védőnő,
• a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
• a szociális ill. családgondozó,
• a gyermekjóléti szolgálat,
• a gyámhatóság.

A gyermek felvételéhez szükséges dokumentumok:
- a gyermek és a szülők lakcímkártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó okiratot (TAJ kártya),
- szakorvosi vélemény tartós betegség, vagy ételallergia esetén,
- szakértői vélemény sajátos nevelési igényű gyermek esetén,
- határozat a családi pótlékról,
- határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,
- munkahelyi igazolás mindkét szülő részéről,
- egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás.

További hasznos információkat bölcsődénk Felvételi Szabályzata tartalmazza.